Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060/018

Központi telefonszám

+36 46 360 125

Érettségi 2021

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 

 1. A vizsgázó adatainak egyeztetése  

A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén! 

A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új típusú jogosítvánnyal). 

 1. 2. A vizsga időtartama  

Az írásbeli érettségi vizsga kezdete: délelőtti vizsga esetén 

 • első héten, 2021, május 3-7. 9.00 óra, 

 • második héten, 2021. május 10-14. 8.00 óra, 

 • délutáni vizsga esetén (Földrajz), 2021. május 11. (kedd) 14.00 óra. 

Az írásbeli vizsga időtartama: 

240 perc 

180 perc 

120 perc 

magyar nyelv és irodalom 

matematika 

földrajz 

történelem 

fodrászati ismeretek 

idegen nyelv 

kozmetikai ismeretek 

informatika 

optikai ismeretek 

autó- és repülőgép-szerelési ismeretek 

rendészeti és közszolgálati ismeretek 

sport ismeretek 

 

 1. Íróeszközök, segédeszközök  

Az íróeszközökről a vizsgázó, a segédeszközökről a vizsgázó, illetve a vizsgahelyszín gondoskodik. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető. 

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint az iskola bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni. 

 1. Az írásbeli vizsga menete  

A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén. 20. § (4) A késve érkező vizsgázót be kell engedni a vizsgaterembe addig az időpontig, amíg a felügyelő tanár az írásbeli vizsga kezdésére engedélyt nem ad. Amennyiben a vizsgázó a késés miatt a vizsgát nem kezdheti meg, a 24. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. (fel nem róható okból: pótló vizsga, felróható okból javító vizsga). 

A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni. 

Ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll (pl. élő idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (első rész esetében a borítékba helyezve) át kell venni. 

 • A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása, valamint a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (első rész esetében a borítékba helyezve, de azt nem lezárva) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját. 

 • Ezek után összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét. A feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére fordított idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt időtartamot. 

 • A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész zökkenőmentes elhelyezését a borítékban. 

Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból áll, a rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat beszedi. A vizsgázóval közösen ellenőrzi a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét, valamint azt, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat áthúzta-e. 

A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik a vizsgára elkülönített épületrészből. 

 1. A vizsga megszakításának következményeiről 

 • Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. 

 • Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. 

 • Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet. 

 1. A szabálytalanságról és annak következményeiről  

(Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen) 

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. 

A vizsga befejezését követően a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgatja. 

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja: 

 1. A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. 

 1. Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget határozatba kell foglalni. 

 1. A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről  

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és a javítási-értékelési útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti.  

A megtekintés történhet a vizsgázó által a vizsgadolgozat laponkénti lefényképezésével, vagy – ha annak feltételei adottak vagy megteremthetők – a vizsgaszervező intézmény a vizsgadolgozatot beszkennelheti, és a vizsgázónak elektronikus úton is megküldheti. A vizsgázó az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó a megtekintés helyéről és idejéről abban az intézményben kaphat felvilágosítást, ahol a jelentkezését benyújtotta. A vizsgázó az észrevételeit legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig adhatja be. Az észrevételeit elektronikus úton is megküldheti abba az intézménybe, ahol a jelentkezését benyújtotta. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő. 

Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érettségi jelentkezést fogadó intézmény a dolgozatok megtekintését 2021. május 31-én és 2021. június 1-jén biztosítja: 

A vizsgázó a vizsgadolgozatokat 8-16 óra között az iskolában megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és az értékelésre 2020. június 2. 16 óráig – az iskola igazgatójának beadott – észrevételt tehet. 

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. 

A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára – www.oktatas.hu – a reggel 8 vagy 9 órakor kezdődő vizsgák esetében a kérdéses vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében az adott vizsgát követő nap 14 órakor. 

ÍRÁSBELIK IDŐTARTAMA 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI / ÍRÁSBELI JELLEGŰ GYAKORLATI FELADATAIRÓL 

VIZSGATÁRGY  

írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati (feladatsorok és időtartamuk) 

Magyar nyelv és irodalom 

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc 

Matematika 

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 45, 135 perc 

Történelem 

összefüggő feladatsor: 180 perc 

Angol/német 

négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc szünettel 

Földrajz 

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc 

Biológia 

összefüggő feladatsor: 120 perc 

Informatika 

összefüggő feladatsor: 180 perc (számítógépes munka) 

Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek 

összefüggő feladatsor: 180 perc 

Fodrászati ismeretek 

összefüggő feladatsor: 120 perc 

Kozmetikai ismeretek 

összefüggő feladatsor: 120 perc 

Optikai ismeretek 

összefüggő feladatsor: 120 perc 

Rendészeti és közszolgálati ismeretek 

összefüggő feladatsor: 120 perc 

Sport ismeretek 

összefüggő feladatsor: 120 perc 

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL 

Magyar nyelv és irodalom 

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: vizsgatermenként 4 példány helyesírási szótár 

Matematika 

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő 

Történelem 

vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja vizsgacsoportonként legalább 3 példány helyesírási szótár 

a vizsgázó biztosítja: az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz 

Angol/német 

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése) 

a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) 

Földrajz 

I. feladatlap: segédeszköz NEM használható; 

II. feladatlap: a vizsgázó biztosítja: használható segédeszközök: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó 

Biológia 

vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép 

Informatika 

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: számítógép a megfelelő szoftverekkel személyi feltétel: rendszergazda 

a vizsgázó biztosítja: vonalzó 

Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek 

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, ceruza 

Fodrászati ismeretek 

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, periódusos rendszer 

Kozmetikai ismeretek 

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, periódusos rendszer 

Optikai ismeretek 

nincs segédeszköz 

Rendészeti és közszolgálati ismeretek 

nincs segédeszköz 

Sport ismeretek 

nincs segédeszköz 

A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.