Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060/018

Központi telefonszám

+36 46 360 125

Vizsgák - Érettségi

AZ ÉRETTSÉGIVEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

LETÖLTHETŐ FORMÁTUMBAN A TÁBLÁZATBAN:

Helyes higiénés és
magatartási szabályok MSZC

Tájékoztató vizsgázóknak Használható segédeszközök Írásbelik időtartama
SZABÁLYOK LETÖLTÉS TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉS SEGÉDESZKÖZÖK LETÖLTÉS IDŐTARTAM LETÖLTÉS

 

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

 

1. A vizsgázó adatainak egyeztetése

A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén.

A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új típusú jogosítvánnyal).

 

2. A vizsga időtartama

Az írásbeli érettségi vizsga kezdete: délelőtti vizsga esetén

  • első héten 9.00 óra,
  • második héten 8.00 óra;

délutáni vizsga esetén 14.00 óra.

Az írásbeli vizsga időtartama:

  • 240 perc: magyar nyelv és irodalom,
  • 180 perc: matematika, történelem, idegen nyelv, informatika, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek,
  • 120 perc: földrajz, fodrászati ismeretek, kozmetikai ismeretek, optikai ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, sport ismeretek.

 

3. Íróeszközök, segédeszközök

Az íróeszközökről a vizsgázó, a segédeszközökről a vizsgázó, illetve a vizsgahelyszín gondoskodik. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető.

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint az iskola bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni.

 

4. Az írásbeli vizsga menete

A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni.

Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll (pl. élő idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (első rész esetében a borítékba helyezve) át kell venni.

A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása, valamint a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (első rész esetében a borítékba helyezve, de azt nem lezárva) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját.

 

Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból áll, a rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat beszedi. A vizsgázóval közösen ellenőrzi a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét, valamint azt, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat áthúzta-e.

A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik a vizsgára elkülönített épületrészből.

 

A vizsga megszakításának következményeiről

  • Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak.
  • Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.
  • Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.

 

5. A szabálytalanságról és annak következményeiről

(Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen)

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.

A vizsga befejezését követően a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgatja.

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja:

  1. A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.
  2. Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget határozatba kell foglalni.

 

6. A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és a javítási-értékelési útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében

2020. május 28-29-én 8-16 óra között az iskolában megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és az értékelésre 2020. június 2. 16 óráig – az iskola igazgatójának beadott – észrevételt tehet.

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

 

 

ÍRÁSBELIK IDŐTARTAMA

ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI / ÍRÁSBELI JELLEGŰ GYAKORLATI FELADATAIRÓL

VIZSGATÁRGY

írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati (feladatsorok és időtartamuk)

Magyar nyelv és irodalom

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc

Matematika

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 45, 135 perc

Történelem

összefüggő feladatsor: 180 perc

Angol/német

négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc szünettel

Földrajz

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc

Informatika

összefüggő feladatsor: 180 perc (számítógépes munka)

Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek

összefüggő feladatsor: 180 perc

Fodrászati ismeretek

összefüggő feladatsor: 120 perc

Kozmetikai ismeretek

összefüggő feladatsor: 120 perc

Optikai ismeretek

összefüggő feladatsor: 120 perc

Rendészeti és közszolgálati ismeretek

összefüggő feladatsor: 120 perc

Sport ismeretek

összefüggő feladatsor: 120 perc

 

 

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL

Magyar nyelv és irodalom

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: vizsgatermenként 4 példány helyesírási szótár

Matematika

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő

Történelem

vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja vizsgacsoportonként legalább 3 példány helyesírási szótár

a vizsgázó biztosítja: az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz

Angol/német

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése)

a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség)

Földrajz

I. feladatlap: segédeszköz NEM használható;

II. feladatlap: a vizsgázó biztosítja: használható segédeszközök: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó

Informatika

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: számítógép a megfelelő szoftverekkel személyi feltétel: rendszergazda

a vizsgázó biztosítja: vonalzó

Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, ceruza

Fodrászati ismeretek

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, periódusos rendszer

Kozmetikai ismeretek

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, periódusos rendszer

Optikai ismeretek

nincs segédeszköz

Rendészeti és közszolgálati ismeretek

nincs segédeszköz

Sport ismeretek

nincs segédeszköz

A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.